Scroll or use arrow keys to navigate the site

Zásady spracovania osobných údajov

Informácia podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov                           

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Mgr. Katarína Gašparovičová, Pri Greftoch 2734/8, 900 31 Stupava, IČO: 50 489 895, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Malacky, číslo živnostenského registra: 120-20357

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať:

 • emailom na adrese: info@katarinagasparovicova.com
 • písomne na adrese: Mgr. Katarína Gašparovičová, Pri Greftoch 2734/8, 900 31 Stupava

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ ich spracúvania a doba ich uchovávania

Získané osobné údaje budú spracúvané na účel 

 • poskytnutia fotografických služieb prevádzkovateľom dotknutej osobe ako klientovi na základe zmluvy (vyhotovenie fotografie, tlač fotografie, fakturácia, odoslanie fotografií, komunikácia s klientom) po dobu trvania zmluvného vzťahu;
 • vedenia účtovníctva na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení po dobu minimálne 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú tieto účtovné doklady;
 • propagácie služieb prevádzkovateľa zverejnením fotografie na webovom sídle prevádzkovateľa a/alebo na www.facebook.sk a/alebo prostredníctvom aplikácie instagram, a to len na základe Vášho súhlasu na dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu;
 • ochrany a obrany práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vymáhanie neuhradenej ceny za poskytnuté služby) na základe osobitného zákona po dobu trvania zmluvného vzťahu a 3 roky odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu; v prípade uplatnenia práva voči dotknutej osobe po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie sledovaného cieľa;
 • marketingu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je informovanie klientov o aktuálnych akciách a službách prevádzkovateľa, ktoré by vzhľadom už na skôr poskytnuté služby mohli klienta zaujímať po dobu 5 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu

Získané osobné údaje budú poskytované 

 • príslušným štátnym orgánom v súlade s platnými právnymi predpismi;
 • príslušným orgánom v prípade uplatňovania práv prevádzkovateľa
 • spoločnostiam, ktoré pre prevádzkovateľa zabezpečujú printingové služby (tlač fotografií)
 • spoločnostiam, ktoré pre prevádzkovateľa zabezpečujú rozosielanie korešpondencie
 • subjektom, ktoré pre prevádzkovateľa zabezpečujú činnosti spojené s uplatňovaním jeho práv a oprávnených záujmov (najmä advokátske kancelárie, exekútori)
 • spoločnostiam prevádzkujúcim sociálne siete (facebook, instagram) na účely propagácie služieb prevádzkovateľa

Získané osobné údaje sa budú spracúvať výlučne na území Slovenskej republiky a nebudú prenesené do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba – klient prevádzkovateľa – má v zmysle platnej legislatívy nasledovné práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
  • dotknutá osoba môže požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, akým spôsobom a v akom rozsahu.
 • právo na opravu osobných údajov
  • dotknutá osoba má právo požadovať, aby sa o nej spracúvali správne a úplné osobné údaje, a preto môže od prevádzkovateľa požadovať, aby opravil nesprávne, alebo doplnil neúplné osobné údaje, ktoré o nej eviduje.
 • právo na vymazanie osobných údajov
  • pokiaľ pominul dôvod spracúvať osobné údaje, dotknutá osoba môže žiadať, aby ich prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal. Rovnako môže dotknutá osoba žiadať o výmaz jej osobných údajov v prípade, ak odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie, namieta ich spracúvanie, alebo sa jej osobné údaje spracúvali nezákonne. Pokiaľ prevádzkovateľ dospeje k záveru, že spracúvanie osobných údajov je oprávnené a žiadosti o výmaz nie je možné vyhovieť, o tejto skutočnosti informuje dotknutú osobu bez zbytočného odkladu a uvedie je dôvody, pre ktoré jej žiadosti nie je možné vyhovieť. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje preto, lebo mu zákon ukladá túto povinnosť, nie je povinný vyhovieť žiadosti o vymazanie osobných údajov.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracúvanie jej osobných údajov. Svoje právo si môže uplatniť v nasledovných prípadoch: 
   • ak dotknutá osoba napadne správnosť spracúvaných osobných údajov
   • ak spracúvanie je protizákonné, ale dotknutá osoba nežiada o výmaz osobných údajov
   • ak prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatňovanie svojich právnych nárokov
   • ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa, a to až do momentu posúdenia oprávnenosti tejto námietky
  •  pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ dotknutú osobu o tejto skutočnosti informuje
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov 
  • dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov založenom na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Zároveň má právo namietať voči profilovaniu, ktoré je založené na takomto spracúvaní. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje sa na takýto účel nesmú viac spracúvať. V ostatných prípadoch musí prevádzkovateľ posúdiť, či jeho oprávnený záujem prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby, výsledok tohto posúdenia oznámiť dotknutej osobe a následne postupovať v zmysle výsledku tohto posúdenia.
 • právo na prenosnosť osobných údajov 
  • dotknutá osoba má právo žiadať, aby prevádzkovateľ preniesol jej osobné údaje, ktoré spracúva na právnom základe súhlasu alebo plnenia zmluvy. Priamo k inému prevádzkovateľovi, ktorého určí dotknutá osoba. Kópiu týchto osobných údajov dostane aj dotknutá osoba a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe súhlas, právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas

Všetky vyššie uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť u prevádzkovateľa a to buď osobne v mieste podnikania prevádzkovateľa alebo písomne na adrese miesta podnikania prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má taktiež právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to návrhom doručeným na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a zároveň požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba je povinná požadované osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, nakoľko bez ich poskytnutia nemôže uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom. 

V rámci daného účelu spracúvania osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Pôsobím v Stupave, Bratislave a okolí. Ak máte záujem o termín fotenia alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať

Kontakt

Tel. 0908 731 525
www.katarinagasparovicova.com
info@katarinagasparovicova.com

Kontaktný formulár

*

*

*Copyrighted Image

Follow by Email
Instagram